Menu
نویسنده مطلب : محمد ظهره وند

مطلب مورد بحث:

دقیق ترین تعریف استراتژی محتوا چیست؟


سلام

من با تعریف هالورسون موافقم که می گوید در استراتژی محتوا باید معیارهایی برای موفقیت محتوا تعیین کنیم.

اما با گفته برنر که می گوید این معیار حتما اقتصادی و مادی باشد، موافق نیستم.

این تعریف فقط برای سازمان هایی است که مهمترین هدف آنها افزایش سود خالص است.

در دنیا شرکت ها، موسسات و پرسونال برندهایی هستند که مهمترین هدف آنها سود مادی بیشتر نیست و همینکه ترازشان مثبت باشد برایشان کافی است تا بتوانند ادامه حیات دهند.

ممکن است هدف اصلی آنها القا یک ذهنیت، عقیده، باور، سبک زندگی یا هر چیز دیگر باشد.

این شرکت ها هر وقت که بین نرخ بازگشت سرمایه بیشتر و تحقق آرمان های غیر مادی شان، بین دوراهی قرار گیرند، آرمان هایشان را انتخاب می کنند.

در واقع برای برخی شرکت ها، سازمان ها و پرسونال برندها، شاخص کلیدی عملکرد در تولید محتوا، چیزی بغیر از نرخ بازگشت سرمایه است.