Menu
نویسنده مطلب : مینو جریان

مطلب مورد بحث:

آیا در ارتباطات و مذاکره رفتار انفعالی تهاجمی دارید؟


۱.همکاری که در جلسات با خوشرویی به همه لبخند میزندو بانظرات همه موافق است ولی به محض اینکه کسی از جلسه خارج میشود ٬انتقاد و بدگویی ازایشانرا شروع می کند.

۲.پسری که در کلاس درس مورد شماتت معلم قرار می گیرد٬چیزی نمی گوید بعد از کلاس ماشین معلمش را خط می اندازد.