Menu
نویسنده مطلب : زهرا وفائیان

مطلب مورد بحث:

تجربه شادی و گاوداری زندگی


دوستان متممی سلام

به نظرم موضوع اصلا ” تعداد گاوها ” نیست. که من شخصا تعداد گاوها را با ” تعداد منابع در دسترس برای شاد بودن ” مترادف می دانم.

به نظرم استفاده تمام و کمال از گاوهای موجود بسیار با اهمیت است. در واقع اگر این تعداد گاوهایی که داریم این قابلیت را داشته باشند که روزانه ۲x شیر تولید کنند ولی ما فقط x واحد شیر دریافت می کنیم ؛ حتی اگر تعداد گاوها دو برابر هم شود نسبت های قبلی مجددا تکرار می شود ؛ این بار می توان هر روز ۴x شیر دریافت کرد اما گاوها به ما فقط ۲x شیر می دهند.

فکر می کنم تا زمانی که با همین گاوهایی که در دسترس داریم نتوانیم به شادی بالفعل برسیم و تا زمانی که نتوانیم شادی های بالقوه موجود را به شادی های بالفعل تبدیل کنیم ( تا زمانی که نتوانیم با همین تعداد گاو در دسترس ۲x  واحد شیر دریافت کنیم ) ؛ افزودن تعداد گاوها هیچ مشکلی را از ما حل نخواهد کرد.