Menu
نویسنده مطلب : محسن باقریان

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا آرامش من در گرو رسیدن به اهدافم بود ؟
آیا درد و رنج نرسیدن به هدف از درد و رنجی که در طول مسیر متحمل شدم، کمتر نبود ؟
آیا مکدر کردن خاطر عزیزانم برای رسیدن یه وضعیت مطلوب از دست دادن ارزش بزرگتر برای ارزش کوچکتر نبود ؟