Menu
نویسنده مطلب : ندا

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


سلام و خدا قوت

سوال

آیا کاشت درخت توت در سطح شهر باعث کمک به محیط زیست و زیبایی شهر میشود؟

حوضه تعریف:

آیا اطلاعی گیاه شناسی کافی دارم؟ اطلاعاتی نظیر شرایط اقلیمی مناسب ، نوع رویش گیاه ، آفتهای این گیاه ، بهداشت گیاه؟

محدوده اثر:

آیا این گیاه با شرایط اقلیمی خاص وفق دارد؟ آیا بهترین گزینه برای کاشت در تهران میباشد؟ یا میتوان از درختان مناسبتری استفاده کرد؟

افق زمانی:

آیا درختی فصلی است یا همیشه سبز است؟ با توجه به نوع آفت این گیاه آیا در صورت آفتزدگی ، میتوانم آفت زدایی مناسبی برای آن انجام دهم؟ یا امکان دارد بعد از مدتی مجبور به ریشه کنی این درخت بشویم؟