Menu
نویسنده مطلب : راحیل هوشیار

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


” هفت عادت مردمان موثر” کتابی است که برای هدیه دادن انتخاب می کنم. این کتاب نه تنها حاوی نکات کاربردی سنجیده برای شکوفایی توانایی فردی ست بلکه با قلم روان و ساده به خواننده کمک خواهد کرد تا اصول و ارزش های فردی خود را نیز ارزیابی و بازنگری کرده و بر این اساس چهارچوبی تازه برای هموار کردن مسیر ساخت عادت ها نو بنا کند.