Menu
نویسنده مطلب : مصطفی

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


به نام خدا

کتاب انسان در جستجوی معنا اثری ماندگار همراه با تراژدی های بسیار که حکایت صبر سختی وامید وقدرت انسان است

انسانی که در آرامش زندگی می کند وفردا وزی شاید در بند انسان‌هایی که نه در بند خود که بیشتر در بند ناامیدی وامیدگرفتار می شوند ونتیجه تکراری این حکایت پیروزی امیدی است که در آن معنا نقشی تعیین کننده دارد