Menu
نویسنده مطلب : محمد نصری

مطلب مورد بحث:

فهرست شرح شغل و شرایط احراز شغل (2)


KSAO (Knowledge, Skill, Ability, Other personal characteristics)

(دانش و مهارت و توانمندی و سایر ویژگی‌ها)‌

در ابتدا معنای لغات رو در دیکشنری یه بررسی اجمالی کردم که درباره‌ی کلمات یک دید کلی بدست بیاریم:

Knowledge (دانش): فهمیدن یا اطلاعات درباره‌ی یک موضوع که توسط خواندن و مطالعه بدست می‌آید.

مثال:

– دانش گرامر زبان انگلیسی

– دانش ساختن قهوه ترک

Skill (مهارت): توانایی انجام دادن یک فعالیت و یا یک شغل به نحو احسن. به‌خصوص زمانی که در زمینه‌ی آن فعالیت یا شغل تمرین زیادی کرده‌اید.

مثال:

– مهارت نوشتن

– مهارت خیاطی

Ability (توانمندی): قدرت یا مهارت مورد نیاز (چه جسمی و چه ذهنی) برای انجام دادن کاری.

مثال:

– توانایی توضیح دادن مسائل به‌صورت دقیق و شفاف

– توانایی سازماندهی برای یک مدیر

برداشت اولیه‌ای که می‌توان داشت این است که کسی که در زمینه‌ای توانمندی (Ability) دارد بنابراین در آن کار مشخص مهارت (Skill) نیز دارد و آن فرد که در همان کار مهارت دارد حتما دانش (Knowledge) آن کار را نیز دارد.

برای انجام صحیح و اصولی فعالیت‌ها، Ability بدون Skill و Skill بدون Knowledge میسر نیست و این موارد پیش‌نیاز هم دیگر هستند.

دانش را می‌توان بیش‌تر به فضای تئوری افراد نسبت داد. مهارت با بکارگیری دانش با انجام تمرین و کسب تجربه بدست می‌آید و نهایتن توانمندی قدرت بلفعل انجام صحیح کار (فعل) است.

هر موردی که در این ۳ بخش نگنجیدند و به مسائل فردی و پرسونالیتی ارتباط داشتند در دسته Other personal characteristics قرار می‌گیرند.