Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

راسل اکاف: نگرش سیستمی، تحلیل مستقل از محیط را نمی‌پذیرد (2)


نظام آموزش دانشگاهی در یک کشور

ویژگی های ساختاری: تعداد دانشجو و استاد، تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تعدد رشته های تحصیلی، مکانیزم ترغیب به تدوین مقالات علمی (بهتر از واژه مکانیزم پیدا نکردم یا شاید نگاهم کاهش گراست!)، میزان طرح های صنعتی

ویژگی های عملکردی: کیفیت یادگیری و سواد دانشجویان، سطح علمی اساتید، تناسب تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی با نیازهای کشور، ارائه رشته های دانشگاهی بنا به نیاز روز کشور در سطح جهان، تعداد و کیفیت مقالات علمی، ارتباط صنعت با دانشگاه

لطفاً اگر ایرادی وجود دارد اصلاح بفرمایید