Menu
نویسنده مطلب : هدی جعفری

مطلب مورد بحث:

چرا اهمیت مدیریت پروژه و نیاز به مهارت مدیریت پروژه بیشتر از گذشته است؟


تنوع طلبی انسان ها نسبت به قبل خیلی بیشتر شده است. این باعث به وجود آمدن پروژه های کوچک برای یک محصول می شود.

دغدغه های اولیه انسان ها برای  زنده بودن مانند داشتن مکان زندگی، امکانات رفاهی اولیه و داشتن آب و غذا در بسیاری از نقاط دنیا رفع شده است. در نتیجه درخواست برای محصولات جدید و سبک زندگی جدید و راحت تر بیشتر شده است. این موارد باعث به وجود آمدن پروژه های کوچک زیادی می شود.