Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

تعریف ایده چیست؟ ایده پردازی در کارآفرینی چگونه است؟


 ایده 
ساخت پلتفرم برای پیدا کردن دکتر و اخذ وقت به صورت اینترنتی
ریزه کاری ها
دکترها خوب اینقدر مشتری پشت درب مطب نشسته است که دلیلی نمی بیند اینترنتی وقت دهد و اگر فردی هم بدقولی کرد منتظر بیمار بماند و ترجیح می دهند همیشه بیمار منتظر پزشک بماند