Menu
نویسنده مطلب : فاطمه طاهریان

مطلب مورد بحث:

تعریف خلق در روانشناسی چیست؟


خلق، همان چیزی است که مرا در مسیر خودشناسی قرار داد، مدتها بود حس میکردم ابرهای خاکستری اطرافم را گرفته اند و در همه حال همراهم هستند، حتی در جشن ها بعد از خنده های طولانی، ابرها سایه می انداختند،و در تمام آن لحظات می اندیشیدم ” آیا راه گریزی هست؟”

در آن زمان تعریفی از خلق و هیجان و احساس نداشتم، تنها میدویدم تا ابرها را جا بگذارم. و امروز که تعریف آنها را یاد میگیرم خبری از ابرها نیست!

راه طولانی است اما شدنی است و این بهترین چیزی است که میتوانم اینجا بنویسم :)