Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


برای تمرین سوم آیا عدم کسب منافع برای ماکین به منزله آن نیست که اصلا ارزش اقتصادی ایجاد نشده است؟

اگر فقط عدم کسب منافع را معیار بگذاریم تعداد بسیار زیادی از مثالهای تولید ارزش دیجیتال را بدون دسته بندی در نظر بگیریم