Menu
نویسنده مطلب : اکرم سلطانی

مطلب مورد بحث:

روانشناسی پول و تمایل به نگهداری پول


حفظ ونگهداری ۲۸ بود و البته محافظه کاری هم ۳۰ بود. با توجه به موقعیتم و اینکه درآمد زیاد و ثابت ندارم، و البته سرپرست خانواده هم نیستم، فکر میکنم که این دوپارامتر به گونه ای برای من مثبت است و باعث ثبات وضعیت مالی زندگیم شده.

یکی از سوالهای پرسشنامه این بود که آیا از پس انداز کردن پول خود احساس غرور می کنید؟ امتیاز بالایی به این سوال دادم، چون همیشه از این خوشحالم که با توجه به نداشتن درآمد مشخص، میتونم  خوب پول پس انداز کنم  تا در موقعیت های سطح بالاتر بتونم هزینه کنم. البته از اون طرف ماجرا هم قدرت ریسک ندارم، و اینطوری شاید موقعیت هایی رو برای سرمایه گذاری از دست دادم. ولی به عنوان ارزیابی کلی، شاید این ویژگی باعث سود نشده اما متضرر هم نشدم.