Menu
نویسنده مطلب : نیما

مطلب مورد بحث:

کدام‌یک از روش های یادگیری را انتخاب می‌کنید؟


خوب باید بگم که من از هر دو روش یادگیری در این مدت استفاده کردم ولی خب بیشتر وقت هابیشتر وقت ها از یادگیری با هدف انباشته منابع استفاده کردم.در حال حاضر هم به من بیشتر وقت برای یادگیری با هدف انباشت  منابع می گذارم. البته باید بگم که از بعضی وقتا هم میشه. از یادگیری  مسئله محور استفاده می کنم