Menu
نویسنده مطلب : سامان

مطلب مورد بحث:

انتخاب یک ایده اولیه برای تمرین نوشتن


زندگی مانند رانندگی است.

می خواهم به خواننده این مطلب را منتقل کنم که برای پیمودن مسیر درست در زندگی نکات زیادی را باید در نظر گرفت. همانطور که یک وسیله نقیله نیاز به کنترل مداوم و نگه داری دارد ، همانطور که باید از کلیه قوانین آگاه بود و به آن ها عمل کرد ، همانطور که رانندگی نیاز به تمرکز دارد و همانطور که در رانندگی به نوعی با دیگران تعامل داریم در زندگی واقعی نیز تمامی این موارد صدق می کند.