Menu
نویسنده مطلب : مهرداد عباسی

مطلب مورد بحث:

پنج نکته کلیدی در مورد مدل کسب و کار


مثال زیر که مربوط به نیازمندی های روزنامه همشهری است نشان می دهد که مدل‌های کسب و کار، ثابت نیستند
 روزنامه همشهری اگرچه در طول این سال ها بخش های جدیدی به نیازمندی ها اضافه کرده (مثل جمعه بازار)  ولی در زمان مناسب از پتانسیل های اینترنت استفاده کافی نکرد و تقریبا تمام تمرکز خود را روی نیازمندی های کاغذی گذاشت و در آن برهه، دیوار این  فرصت را شناسایی کرد و به خوبی بهره برداری کرد.
به بیان دیگر روزنامه همشهری این نیاز را حس نکرد که باید در مدل کسب و کار تغییراتی بنیادی بوجود آورد