Menu
نویسنده مطلب : عادله

مطلب مورد بحث:

بدیهی، طبیعی، واضح؟


با نگاهی به نظرهای که در نوشته‌های مختلف متمم داده بودم متوجه شدم که برای بیان موضوعاتی که برای من پذیرفته شده بودند از عبارت‌های به نظرم و فکر می‌کنم استفاده کردم با بررسی در موارد خارج از متمم هم به این نتیجه رسیدم که در بسیاری از موقعیت‌ها در زندگی از همین عبارات استفاده می‌کنم.

شاید به این دلیل که این عبارات حاشیهء امنی برای من ایجا می‌کنند تا در صورتی که حرفی که می‌زنم ایرادی داشته باشد یا مورد نقد قرار بگیرد٬ می‌توانم بگویم که من فقط نظرم خودم را گفتم و ممکن است درست نباشد.

انتظار دارم که از این به بعد هنگامی که قصد دارم موردی را بیان کنم که برای من پذیرفته شده است٬ واژه‌ها را سنجیده تر به کار ببرم.