Menu
نویسنده مطلب : چراغی

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل شغل و تحلیل وظیفه مشاغل (۲)


باسلام،

تمرین دوم :
اگر بخواهیم بطور کلی بگوییم ، در یک مجموعه ای از افراد، که همه با هم برای رسید به یک هدف ،مشغول کار و فعالیت هستند؛تفکیک نکردن مسئولیت ،وظیفه و فعالیت آنها ، باعث تداخل کارهای و بدنبال آن نارضایتی ،بی نظمی ،از بین رفتن ترتیب سلسله مراتب ( که برای هر مجموعه و سازمانی چیده می شود تا کارهای باسرعت و نظم بهتری انجام گیرد)، انجام نشدن کار های در برخی قسمت هاخواهد شد و ممکن است گاهی یک فعالیت با زحمت زیاد و به کندی و شاید پس از جلسات متعدد کاری و هماهنگی به انجام برسد و یاحتی متوقف شود.
هر چقدر یک مجموعه از تعدا سلسه مراتب بیشتر و تیم های مختلفی تشکیل شده باشد ، مسئولیت های آنها در قبال کار و دیگر تیمها و وظایف و فعالیت های آنها بایستی به نحوه دقیق تری تعیین شود .
جابجایی و اشتباه تعریف کردن مسئولیت و وظیفه برای افراد در یک مجموعه یا سازمان ،در واقع ایجاد بی نظمی در یک مجموعه است و باعث بوجود آمدن تناقض بین وظیفه و فعالیت با مسئولیت یک شخص می شود ومی تواند منجر به سردرگمی فرد در کار ،درگیریهای حاشیه ای ،اتلاف وقت ، منابع و درنهایت بازده بسیار پایین گردد.