Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امینی نائینی

مطلب مورد بحث:

چند نکته و تمرین برای سخنرانی و مهارت صحبت کردن در جمع


یکی از راهکارهای درجه ۱ برای پروش فن سخنوری آن است که مطلب، موضوع و یا هر چیز دیگر(شیء، رنگ و…) را در ذهن  بیاوریم و در مورد آن دو دقیقه صحبت کنیم.

در اوان اجرا هم ممکن است کلماتی را سرهم کنیم که مضحک به نظر بیایند اما بعد مدتی تمرین، خواهید دید که واقعا پیشرفت شگفت انگیزی داشته اید:)

این کار باعث می شود تا متوجه شویم چه میزان تسلط کلامی داریم و در عین حال کجا به اصطلاح کم می آوریم.