Menu
نویسنده مطلب : سبحان حسینی

مطلب مورد بحث:

آیا شما از این روش یادگیری استفاده می‌کنید؟


وقتی با دوستانم یا نامزدم سر موضوعی بحث و تبادل نظر می کنیم ناخودآگاه خیلی ساکت می شوم. معمولا با این اتفاق نامزدم یا دوستانم تعجب می کنند و حس می کنند که حتما حرف ناراحت کننده ای زده شده که من ساکت شدم.

با مطالعه این درس متوجه شدم که من بعد از هر بحث و تبادل نظر، اتفاقی که افتاده را بارها و بارها برای خودم توصیف می کنم و به آن فکر می کنم. این کار که در سکوت آن لحظه من اتفاق می افتد منجر می شود از زوایای مختلفی به موضوع نگاه کنم و به دنبال راه حل بگردم یا ببینم آیا اشتباهی از من سر زده یا مشکل جای دیگری بوده یا خیر.

به همین خاطر پس از حدود نیم ساعت سکوت موتور من روشن می شود و شروع می کنم به صحبت کردن و اغلب دوستانم می گویند که پس از سکوت هایت حرف هایت از نظم و منطق خوبی برخوردار است.

پس از مطالعه این بحث فهمیدم من بدون اینکه خودم بدانم مدت هاست اتفاقات و مسائل مختلف را برای خودم توصیف می کنم.