Menu
نویسنده مطلب : میم قلم

مطلب مورد بحث:

درباره تناسب شاخه و ریشه


سلام عزیزان،

مفهوم تعادل از روز ازل با ما بوده است هرگز چوبی که بر روی آب شناور است یک طرف آن بالاتر یا پایین تر نبوده است ، که اگر چنین باشد حتما دچار طوفان شده و واژگون می گردد.
یک مدیر اگر صرفا به توسعه مهارت های حوزه کسب و کار خود بیاندیشد و مثلا برای ورزش ، هنر، عرفان و تاریخ وقت نگذارد احتمالا دیر یا زود ضربه خواهد خورد