Menu
نویسنده مطلب : معصومه شیخ مرادی

مطلب مورد بحث:

مثل آب برای شکلات


به نظر من همه کبریت ها در افراد ممکن است روشن نشوند فقط تعدادی از آنها روشن شوند چون همیشه آن پیام نیست آن شعر و موسیقی نیست آن نفس حق و دوست داشتنی نیست. بعضی از کبریت ها ممکن است دیرهنگام روشن شوند اما باز درون را شعله ور کنند چون شاید هیچوقت برای عشق ورزیدن دیر نباشد بعضی ها ممکن است دیگر خیلی دیرهنگام روشن شوند تا جایی که فقط بسوزانند شعله ور نکنند داغ نکنند درونت را روشن نکنند فقط تو را بسوزانند. و جای سوختگی اش چون یادگاری تلخ بر روح و ذهنت بماند.