Menu
نویسنده مطلب : سید محسن امامی

مطلب مورد بحث:

خداحافظی برای همیشه


“رها کردن یعنی از بین بردن قید و بند”

جمله ی بالا، هم ارزش مثبت دارد و هم بازخورد منفی:

مثبت از آن جهت که انسان از این که خود را به کسی تحمیل کند یا با زنجیری نامریی، رابطه ی نامفهومی را به دنبال خود بکشد، دنیای جدیدی را تجربه می کند.

منفی از آن جهت که همه چیز پایان می گیرد و شاید این، نهایت بی انصافی است.

و اما

“خداحافظی کردن یعنی سپردن به دست نیرویی برتر به نام خدا”

به نظر من، خداحافظی مثل چایی کم شیرین می مونه. درسته شیرین بودنش کمه ولی به هرحال می شه یه جورایی راضی شد که هنوزم امیدی هست. خداحافظی یعنی باش تا منم باشم. یعنی زندگی کن تا منم زندگی کنم.