Menu
نویسنده مطلب : احمد س

مطلب مورد بحث:

بازارهای صنعتی چه هستند؟ تفاوت بازار صنعتی و بازار سازمانی و بازار مصرفی چیست؟


محصول: پارچه 

بازار مصرفی: جهت دوخت لباس شخصی.

بازار سازمانی: سازمانی که پارچه را خریداری میکند تا برای پرسنل خود لباس فرم یکسانی تهیه کند.

بازار صنعتی:جهت مصرف درشرکتهای تولید پوشاک و تولید مبلمان و…