Menu
نویسنده مطلب : حمیده

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم چیست؟ تفکر سیستمی چیست؟ (نقشه راه درس)


هدف من از پست بالا ایجاد ابهام و رد قطعیتِ تفکر سیستمی بوده نه رد تفکر سیستمی. مثال شما در خصوص مساله آب را نمیتوان جدی برشمرد چرا که فرض شما بر تصور رد تفکر سیستمی از سوی من استوار بوده است که فرض غلطی است.

اعتقاد دارم هر توع تفکری در کنار مزایای خود معایبی نیز دارند و از آنجا که ما آسیب خوردگان تفکر غیرسیستمی هستیم پراکندن تفکر سیستمی و پررنگ کردن مزایای آن هوشمندانه و موجب اتفاقات مثبت و موثر خاهد بود.

اما باتوجه به محدود بودن عمر انسان باید این مساله را هم دید که افق نگاه ما چه زمانی هست؟ و نقطه تعادل کجاست؟

چرا غالب گذشتگان ما تن به تفکر سیستمی ندادند؟

قطعن در عمل و زمان تصمیم گیری تناقضات محکمی بین تفکر سیستمی و تفکر فردی وجود دارد. به عنوان یک مدافع اجرایی قوی از تفکر سیستمی (کسی که تفکر سیستمی را زندگی کرده چه در زمینه شخصی، حرفه ای و اجتماعی و هزینه های متعدد برای آن داده) قویا یگانگی تفکر سیستمی رو رد میکنم. همانطور که یگانگی “نور” غیرواقع بینانه است و تاریکی نیمه دیگر و قطعی آن است.