Menu
نویسنده مطلب : مهدی عبطان

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


مثالی که از اثر مار کبری به نظرم میرسه حمایت انحصاری از خودروسازی های داخلی هست که از طرفی مصرف کننده با قیمتی گزاف خودرو بی کیفیت در اختیارش قرار می گیرد و از طرف دیگر با خودرو سازی هایی مواجه هستیم که فریاد عدم حمایت دولت را می دهند و  داعیه اشتغال زایی را دارند که عملا در مقایسه بین المللی شاهد پسرفت روز به روز خودروسازی های داخلی هستیم و ایمنی پایین آنها باعث تلفات گسترده مردم شده و از طرف دیگر واردات خودروهای خارجی با تعرفه های گزاف باعث شده مردم مجبور باشند از خودرو داخلی استفاده کنند  که نشان از عدم تفکر سیستمی در صنعت خودرویی کشور هستیم!!