Menu
نویسنده مطلب : امیرمحمد قربانی

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


علمی: مدل abiogenesis که اعتقاد داشتند موجود زنده از چیزی بیجان تولید می‌شود. مثلا اگه دو آجر را روی هم بذاریم، بعد از مدتی از بین آن‌ها عقرب تولید می‌شود! توسط لویی پاستور رد شد.

سیاسی: مدل ذهنی لائیک که به جدایی کامل دین از سیاست می‌پردازد.

فرهنگی: مدل ذهنی‌ای که اکثر ما ایرانیان فکر می‌کنیم فرهنگ اطرافیانمان مشکل دارد و آن ها باید خود را اصلاح کنند و به اصلاح خود فکر نمی‌کنیم.

اجتماعی: مدل ذهنی تحمیل یک عادت با زور! یک نمونه‌ی ساده، بستن کمربند ایمنی بود که با استفاده از جریمه‌هایی که توسط دولت گذاشته شد، نهادینه شد.

اقتصادی: مدل ذهنی کمونیسم که بر اساس مالکیت مشترک منابع می‌باشد.