Menu
نویسنده مطلب : حسام نوجوان

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


کتاب فلسفه های روانگردان 

نوشته مرتضی مردیها

 

این کتاب  در واقع مجموعه ده یادداشت مستقل و در عین حال مرتب با هم است که در قالب پنج زوج مقاله تنظیم شده است. هر زوج به یک مفهوم اساسی فلسفی از دو رویکرد نسبت متفاوت می پردازد. لذت، اخلاق، هنر، فرهنگ و در نهایت فلسفه. عنوان کتاب از فصل دهم و پایانی کتاب گرفته شده است که در واقع نقدی بر آثارفلسفی بخشی از سنت فلسفی غرب است که اصطلاحا “فلسفه قاره” خوانده میشود. مردیها از مدافعان جدی سنت فلسفی لیبرال است و این کتاب نیز درواقع با همین رویکرد تحریر شده است. مطالعه این کتاب را برای تمام کسانی که به  فلسفه علاقمندند توصیه میکنم. به ویژه به جهت بصیرت های جدیدی که درباره پرسشهای اساسی زندگی در اختیار ما می گذارد.