Menu
نویسنده مطلب : ehsan

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


۱. یعنی قابل استفاده برای حل مسایل و کارهای اقتصادی. شخصی و روزمره مان باشد.

۲. اینکه راه حل ها و مهارتهایی که ما بتوانیم با آنها نیازهایمان برطرف کنیم. در خود داشته باشد.

۳. معلم باید راه حل ارایه دهد. مثال های عینی بزند. و مشارکت گروه را در حل مساله فراهم کند تا افراد خودشان با مسایل و نحوه حل آن روبرو شوند.