- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : الهه ربیعی

مطلب مورد بحث:

جملاتی از کتاب در جستجوی زمان از دست رفته نوشته مارسل پروست


“در حالی که در واقع، هر خواننده‌ای، زمانی که کتابی را می‌خواند، خواننده‌ی خودش است.”

چقدر این جمله را من دوست داشتم، همینطوره، نه تنها در خوندن هر کتاب خواننده ی خودمون هستیم، در دیدن و شنیدن و لمس کردن تمام دنیا هم، چیزی که میبینیم و میشنویم و لمس میکنیم، در حقیقت خودمون هستیم.

اون بیرون فقط یک انعکاس از درونمون هست.