- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمد علی هشیار

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


دقیقا

یک زمان می خواستند به کسانی که به بازار کار وارد بشن در خواست مدرک میکردند . و حالا اون نیرو به جای اینکه بتونه وارد بازار کار بشه باید در گیر مدرک بشه. اما نکته ی گم شده این هست که فقط کافی بود یک نسل با سواد بشن و به اندازه ی کافی استاد تولید بشه و بعد از اون مراکز تولیدی باید رشد میکردن تا این نیرو ها نخواهند بروند مدرک بگیرند و بعد جذب بازار کار بشوند .

همه رفتند مدرک بگیرند و عملا نیروی کار ما پرت شد و هدر رفت