Menu
نویسنده مطلب : محمد تقی امینی

مطلب مورد بحث:

آیا شما فردی پخته و خردمند هستید؟


آنچه یک فرد را در عمل متمایز میکند از دیگران ، تجربه های اوست که این میتواند حاصل  تجربه های شخصی خودش در عملکرد های قبلی  باشد و دیگر توانایی درک تجارب بقیه انسانها  که با مطالعه و تعمق در تجارب آنها  بدست می آورد و پختگی وقتی حاصل می شود که بتوان بموقع  از این الگو ( حاصل از تجارب قبل) در مکان و زمان مناسب استفاده کرد .

اما  نمونه ای ازتجربه های  این انسانهای خردمند و پخته و فاضل :

۱-در سالهای پیش ازانقلاب در دبیرستان استاد فرزانه ای از دانشگاه می امد و هفته ای چند ساعت  به بچه ها درس می داد ، همواره ابزار  و الگوی خاصی را برای شناخت انسانهای دور بر ابتدا کلاس به  همه  متذکر میشد و میگفت این را بعنوان یک شیوه انسان شناسی استفاده کنید : گوشه تخته سیاه  می نوشت  A*N=K  و می گفت  ادعا ضربدر معلومات  مساوی مقدار ثابت   . و تقریبا  مقدار این  ثابت  در تمام جهان  با تقریب خوبی   ثابت است .

۲- انسان  پخته و فرزانه دیگری را هم باید یاد کنم که همواره بر این مدل تاکید داشت : دقت کنید  در مسائل اجتماعی واقتصادی و سیاسی   به قانون اعداد بزرگ توجه و دقت بیشتری داشته باشید . هنگام که با اعداد بزرگ  مواجه می شوید دقت کنید که فیزک مسئله نیوتنی است یا   شما وارد فیزیک کوانتم شده اید . از جمله هنگام بررسی اقتصاد چین  میگفت در این شرایط  شما با قانون اعداد بزرگ مواجه اید .  و کلان نگری را  درآدمهای کوتوله

از معضلات سیستمی  ما میدانست و وهمیشه  تاکید بر بررسی مسئله از دو نگاه ۱-  جز به کل   ۲- کل به جز    را در مسائل  فراموش نشود .