Menu
نویسنده مطلب : افسانه نظریه

مطلب مورد بحث:

استعاره مفهومی چیست و چه کاربردی دارد؟


کتاب بهترین دوست انسان است.

حالا از چه جنبه هایی؟

میتوان با آن اوقات خوبی داشت.

اگر کتاب خوبی باشد می تواند ما را متوجه اشتباهاتمان کند درست مانند یک دوست خوب.

باطن آن از ظاهرش خیلی مهم تر است.

در هر شرایط و حالی که به آن نیاز داشته باشیم در دسترس ما است.

در انجام کارهای مهم می توان از آن مشورت گرفت.

هیچ گاه جذابیتش را برای ما از دست نمی دهد.

و…