Menu
نویسنده مطلب : امیر حکمت

مطلب مورد بحث:

مدیریت خشم | برخی از روش های ناکارآمد تخلیه خشم


استفاده از مدل ABC در تحلیل شناختی بروز احساس خشم یا رفتار خشم آمیز کمک کند.

A: محرک بیرونی

B: شناخت یا برداشت ما از محرک

C: احساس یا در پی آن  بروز رفتار

مثال:

A: راننده پشت سری که متوقف شده  بوق می زند.

B: من فکر می کنم می خواهد بگوید تو در رانندگی مهارت لازم را نداری و برایم این قضاوت افراد بسیار مهم است.

C: من خشمگین می شوم و ممکن است در پاسخ با بوق زدن رفتار خشم آمیز متقابل نشان دهم. یا بدتر ناسزا بگویم و …