Menu
نویسنده مطلب : آفتاب

مطلب مورد بحث:

زندان چیست؟ زندانی کدام است؟


این جمله را هم می‌شود مثبت برداشت کرد و هم منفی. بستگی دارد حالِ درونی ما از مالکی و مملوکی چه باشد؟ مملوکی در وجه مثبت عاشقی است. و چه بهتر از عاشقی؟ به قول مولانای بزرگ:

عشق می‌گوید به گوشم پست پست    صید بودن خوشتر از صیادی است

در وجه مثبت، چه زیباتر از آن که عشق آن گونه انسان را از خود بگیرد که از مختصاتِ مختصر برکه‌ای اش دور شود و به اقیانوس صفات خوب بپیوندد؟ در وجه منفی، مملوکی مترادفِ بردگی است. بردگی وابستگی است نه دلبستگی. از ضعف اراده می‌آید نه از ارادۀ آزاد در انتخاب.

مولوی کبیر می‌گوید:

تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمهٔ نانی نانی

این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی

هر چیزی که در جستن آنی آنی