Menu
نویسنده مطلب : علی فکور

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


عالی بود، عالی ی ی !
مثال که برای تمرین این درس در نظر گرفته ام،،
در مورد موضع گیری های بعضی از جنبش های مردمی علیه حکومت است.
بعداز به اتفاق افتادن چند تا رویداد ها، بعضی از موضوع گیری ها ازسوی جنبش های مردمی (چه در فضای دیجتال چه در فضای فزیکال) صورت گیرفت.
مانند رویداد: سر بریدن بشتر از۱۳ نفر در ولایت زابل و چندین حملات تروریستی در کابل
تمام این گروه ها به رویداد های که چند ماه قبل اتفاق افتاده بود فکر می کنند و اهمیت روند ها را به فراموشی می سپارند.
ایا تمام روند های که باعث بوجو امدن این همه اتفاقات شد پروژه دولت بود؟ خب، نه. ازکجا معلوم؟! پس، با این پس زمینه ای که دولت اقغانستان در چند دهه اخیر دارد من فکر میکنم بوجود امدن چنین اتفاقات چیزی چندان جدیدی نیست. باالخره دولت با تمام قوایی شان تلاش می کند که تا فضایی بهتر را در کشور ایجاد کند.همه ی مردم عینک بی توجهی شانرا به چشم انداخته اند. حتی برنامه های خیلی قشنگ دولت را به چشم بد می بینند. مردم روند ها را نمی بینند فقط بلد اند نُق بزنند هی نُق بزنند . همین و بس. در حالیکه فراموش کردن روند ها در تحلیل سیستم ها خیلی خیلی خطر ناک است. همین جنبش ها، در حال حاضرچون هیچ گونه همایه کننده ی سیاسی ندارد. تنها خودشان می مانند و بس .
همه این موضع گیری ها نگاه رویداد محور است نه، روند محور.
سپاس متمم،