Menu
نویسنده مطلب : سیمین ابراهیمی

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


سلام دوستان عزیزم

از عادات مدیران موفق اینست که :

در هنگام کمک و درخواست از او به هر نحوی که شده با تمام مشغله های کاری اش، بنا به درخواست دوست و یا غریبه ای آشنا، ترتیب شنیدن سخنان آن فرد را مهیا می کند.

حرف و سخنش با عمل ، چندان فاصله ای ندارد.

ادب و رعایت احترام را در هر حالتی جزء ضروریات رفتاری خود می داند.

سریع تصمیم نمی گیرد و حساب شده عمل می کند. احساس و منطق را در برابر و در کنار هم و لازم و ملزوم یکدیگر می داند.

تمامی اعضای سازمان از گروه خدماتی گرفته تا مدیران ارشد را به یک میزان مورد لطف و احترام قرار می دهد و هر یک را بعنوان یک انسان در نظر دارد، فارغ از درجه و مرتبۀ آنان در سازمان.

سعی می کند در زندگی خصوصی و فردی خویش تک بعدی نباشد و به ابعاد دیگر زندگی اش نیز رسیدگی خواهد کرد.