Menu
نویسنده مطلب : علیرضا هاشم‌آذر

مطلب مورد بحث:

استعداد تشخیص و تفکیک رنگها


دراین استعداد نسبتا قوی هستم چون در دانشکده هم معمولا در کلاس های ازمایشگاهی در تشخیص های میکروسکوپی معمولا عملکرد خوبی دارم اما در ارتباط با بخش دوم درس، به نظر میرسه که رنگ ستیزی در فرهنگ ما و این جبهه گیری در برابر تغییر رنگ ها در خیلی از زمینه های دیگه هم به چشم میخوره! در خیلی از جاها ما به ارزش ها و باور های شخصی خودمون ایمتن کامل داریم و از تغییر در اونها میترسیم و تا پای جون مقاوت میکینم! در واقع به نظر میرسه که ما ایرانی ها تا حد خیلی خیلی زیادی از تغییر میترسیم حتی در زمینه ی ساده ای مثل تغییر رنگ لباسمون!