Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا برزگری

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


دستاوردهایی را که دیگران از دور در زندگی ما می بینند بعدش از ظن خود یار ما می شوند و بابت آنها حتی به ما تبریک هم می گویند می توان در قالب موفقیت گنجاند غافل از اینکه همان “دیگران” بهای سنگین رسیدن به آن جایگاه را نمی بینند یا نمی خواهند ببینند چون نیل به موفقیت و پاسداشت آن بهای خیلی گزافی دارد چرا که راه میانبری در کارنیست و ماندگاری در جاده موفقیت پایمردی ها می طلبد.  بهرحال برای خیلی ها، آواز دهل از دور شنیدن خوشتر است!

ولی آدمی اگر بتواند رضایتمندی را نیز در وجود خود نهادینه کند، نه موفقیتها غره اش می کند و نه شکستها او را ازپا می اندازد اما این بدان معنی نیست که به قالب ظاهری کلماتی چون موفقیت ورضایتمندی دل خوش کنیم.