Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

نکته‌ای در مورد سبک زندگی کارآفرینان


جمله آخر زنستروم که “البته هنوز به دشواری هایش می ارزد چون با این کار یک حس درونی را ارضا میکنید” جدای از اینکه باعث ایجاد همدلی و همدردی در  من با اون میشه چون احساس میکنم از رنجی که میبره آگاهم ، من رو به یاد این نکته در فلسفه وجودگرا میندازه که زندگی هیچ معنایی نداره جز اونچه که شما براش تعیین می کنید.