Menu
نویسنده مطلب : مرصاد محمدی

مطلب مورد بحث:

چرا اهمیت مدیریت پروژه و نیاز به مهارت مدیریت پروژه بیشتر از گذشته است؟


خیلی ساده بیان کنم

زندگی چندوجهی انسان و نیاز به رشد باعث اهمیت صدچندان مدیریت پروژه شده است.

در گذشته انسان ها کارهای روزانه خود را مختصراً به ذهن میسپاردند چون سال ها میبایست به یک سبک مشخص زندگی کنند.

اما امروزه با نقش (مثبت یا منفی) تکنولوژی و صنعت، قطعاً نیازمند به برنامه ریزی درجهت رسیدن به اهداف روزانه، کوتاه مدت و بلند مدت خود است که این برنامه ریزی برای موفقیت باید زمان شروع و پایانی داشته باشد.

 

مثال:

شخصی که برای ارتقا شغل اجتماعی خود باید

-مدرک تحصیلی بگیرید (مدرک تخصیلی تنها کافی نیست)
– مهارت های فردی خود را ارتقا دهد (نیازمند وقت آزاد است)
– باید هزینه های مربوط به مدرک تحصیلی و مهارت های فردی را بدست آورد. (نیازمند مدیریت مالی است)
– مهارت مالی (افزایش درآمد، مدیریت هزینه و درآمد، پس انداز، استقلال مالی و سرمایه گذاری) را ارتقا دهد
– برنامه ریزی روزانه خود را بهتر مدیریت کند

 

پس از ورود به چنین شرایطی و نتیجه گیری از عدم تمرکز صحیح بر روی هر یک از موارد که ناخودآگاه بنوعی یک پروژه بوده است، به این نتیجه می رسد که نیازمند مهارت جدیدی بنام مهارت مدیریت پروژه است.