Menu
نویسنده مطلب : اسکندر مهدوی

مطلب مورد بحث:

تعریف صنعت چیست؟ تفاوت بازار و صنعت در کجاست؟


تامین نیاز  کلی  آزمایشگاههای تخصصی دامپزشکی و مواد غذایی هست که در این حالت تعدادی از شرکتهای پخش و تعداد کمی از تولید کنندگان و واردکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی بر اساس نوع محصول رقیب خواهند بود.این نگرش باعث میشود که به مشتریان و تامین کنندگان و رقبا با نگاه موشکافانه تری نگاه کنیم و بتوانیم تحلیل بهتری از بازار خو داشته باشیم