Menu
نویسنده مطلب : حبیب صادقی نژاد

مطلب مورد بحث:

تعریف Trade-off یا داد و ستد (تصمیم گیری های چند معیاره)


تصمیم به اسخدام یک کارمند خوب ، مستعد و ارزش آفرین

معیارها : با تجریه – دارای دانش کافی – قدرت تعریف مشکل و توانایی حل مسئله – ظاهر مناسب – توانایی یادگیری

در این مورد با تجربه بودن با قدرت تعریف مشکل و توانایی حل مسئله Trade off یا مبادله دارد .

مبادله یا Trade-off ناشی از ساختار مسئله

داشتن داش کافی با توانایی یادگیری از جنس ساختاری است

مبادله یا Trade-off ناشی از محدودیت منابع

فزض کنیم سن برای ورود به سازمان مهم باشد . به عنوان مثال در یک استارتاپ که همه ی اعضا جوان هستند برای داشتن یکپارچگی بیشتر نیاز به گذاشتن محدودیت در سن است . نکته ی دیگر اینکه از نظر هزینه ای هم فرد با سن کمتر برای شرکت تفاوت دارد .