Menu
نویسنده مطلب : بهنام براتی

مطلب مورد بحث:

عزت نفس چیست؟ بررسی راهکارهای افزایش عزت نفس (نقشه راه درس)


در بسیاری از موارد دیده می شود که کمبود عزت نفس، ریشه در گذشته و ارتباط با مادر فرد دارد، از جمله می توان به بازدارنده هایی مطروحه در تحلیل رفتار متقابل، یا عقده مادر در روانشناسی تحلیلی یونگ و فروید اشاره کرد.

کنجکاوم بدانم در مسیر افزایش عزت نفس، آیا می توان جایی برای آشتی با گذشته و مواجه شدن با تصویر واقعی مادر در نظر گرفت؟