- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا من شناخت کامل و عمیقی از خودم، ترجیحاتم ، استعدادهام و توانمندی هام داشته ام؟

آیا من تا به امروز به واژه ها و معانی اونها حساس بوده ام تا به طور مثال تفاوتی بین آرزوها و خواسته هام قایل بشم و با این شناخت بتونم مسیر دستیابی به اونها رو ترسیم کنم؟