Menu
نویسنده مطلب : سارا.

مطلب مورد بحث:

شاخص‌های پرآوازه و میان تهی


۱- یکی از دوستان با همراهی همکارش شرکتی تاسیس کرده بودند و همکار ایشان مرتب در جلساتی شرکت میکردند و حرف از پروژه‌های میزدند که هیچگاه آغاز نشد. اما همکار ایشون این شاخص رو نشاندهنده وضعیت خوب شرکت قلمداد میکرد، درصورتیکه دوست من همش میگفت که هیچ نتیجه‌ای از این جلسات حاصل نشده.

همکار مربوطه همینطور با هزینه زیاد در نمایشگاههایی شرکت میکرد که اعتقاد داشت موجب گرفتن کار و پروژه میشه در حالیکه دوست من مخالف بود،‌ در نهایت هیچ نتیجه‌ای از اون نمایشگاهها هم گرفته نشد. همکار مربوطه هزینه برای نمایشگاه رو شاخص مهم برای رشد کسب و کار میدونست، در صورتیکه شاخص پوچ و حتی آسیب‌رسانی بود.

۲- سرساعت ۸ سرکار حاضر شدن کارکنان، در یک واحد/سازمان که بامشتری سروکار دارد، شاخص مهمی است اما برای واحدی که کار تحلیلی و فکری انجام می‌دهد یک شاخص پوچ است.