Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

یک تمرین برای تعریف شاخص و فکر کردن بیشتر به شاخص‌ها


سوال اول شاخص های موفقیت

۱- مهارت آموزی :  تعداد مهارت هایی که امسال یاد گرفته ام و یا شروع به یادگیری کرده ام : شاخص کمی است و این که آیا دیگران من را به عنوان دارنده ان مهارت می شناسند شاخص کیفی است

۲- درآمد سالانه : میزان درآمد سالانه من نسبت به سال قبل چه قدر است ؟ شاخص طولی

۳- میزان مطالعه : تعداد کتاب هایی که امسال به طور کامل خوانده ام  شاخص کمی که در مقایسه با سال قبل شاخص طولی  می شود

۴- میزان رضایت شغلی : یک شاخص پیشرو برای آن می تواند تعداد درخواست های مرخصی است که داده ام فارغ از موافقت یا عدم موافقت

۵- ارتباط و تعامل با دیگران : شاخص کمی آن تعداد مهمانی هایی است که میزبان آن ها بوده ام و یا در آن ها مهمان بوده ام و تعداد سفرهایی که به همراه دیگران در ان شرکت کرده ام

سوال دوم ۵ شاخص برای گزارش گیری کتابخانه

۱- تعداد کتاب هایی که در روز گرفته اند و پس داده اند

۲- تعداد کتاب هایی که پس از پس دادن دیگر قابل استفاده نیست

۳- تعداد کتاب هایی که در هر موضوع به امانت گرفته اند مثلا دو تا در اقتصاد و یا ۵ تا در تاریخ

۴- تعداد درخواست عضویت

۵- تعداد کتاب هایی که در تاریخ امروز باید پس داده می شد ولی پس داده نشده و یا تمدید نکرده اند