Menu
نویسنده مطلب : معصومه شیخ مرادی

مطلب مورد بحث:

خداحافظی برای همیشه


آنهایی که خداحافظی می کنند تو را آماده می کنند برای لحظه های نبودنشان

برای تلخی ندیدنشان

آنها که خداحافظی می کنند برایت دعا می کنند از خدا برایت طلب حمایت می کنند.

آنها که خداحافظی می کنند ناگزیرند از خداحافظی که هر آغازی پایانی دارد و هر پایانی غم  انگیز است…

آنها که خداحافظی می کنند تبدیل به یک نقطه می شوند در دوردست ها اما همچنان هستند و هستند.

اما آنهایی که بی خداحافظی می روند… رهایت می کنند برای همیشه …تنهایت می گذارند نه تویی انگار در عالم وجود دارد و نه آنهایی… تنها یک قصه تلخ…و  تلخی ماجرا اینجاست.

 
به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد
لب تو میوه ممنوع ولی لبهایم
هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد
 
با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر
هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد
هر کسی در دل من جای خودش را دارد
جانشین تو در این سینه خداوند نشد
 
خواستند از تو بگویند شبی شاعرها
عاقبت با قلم شرم نوشتند: نشد!
 
از: فاضل نظری