Menu
نویسنده مطلب : علی بابایی

مطلب مورد بحث:

استعداد ایده پردازی و انسانهای لبریز از ایده


تصویر قاب فیوز:

– پشت هر چیزی ایده ای هست

– فقط به ظاهر قضایا/اشیاء نگاه نکن

– گاهی لازم است یه چیز را برعکس کرد یا از زاویه ی دیگه ای دید

– درد و دل های دیوار

– دفترچه ی خاطرات یک فیوز

– واقعیت عریان

– زندگی شخصی فیوز پیر

– گوشی هوشمند

– صورتی که زبونش توی دیوار گیر کرده